PHÁP HỘI GIẢNG KINH ĐỊA TẠNG

Qua 2 ngày , tất cả đại chúng đều cảm nhận được pháp hỷ xung mãn .
Chỉ còn 1 ngày chủ nhật . Kính nguyện hồng ân chư Phật , Chư Đại Bồ Tát gia hộ cho đại chúng .
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
( Chuẩn bị cho thứ 6,7, chủ nhật tuần sau là PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ )