ĐẠI LỄ THIÊN TĂNG – CÚNG DƯỜNG 1250 CHƯ TĂNG QUỐC TẾ

Tại Bồ Đề Đạo Tràng 19/02/2023
Nhân duyên thù thắng của Đại Chúng !
Được sự trợ duyên của Thượng Toạ trù trì Bồ Đề Đạo Tràng , cung thỉnh Thiên Tăng – 1250 vị Tỳ Kheo Trưởng Lão và Chư Tăng Quốc tế về nơi Tháp Đại Giác .
Đạo Tràng Chùa Hưng Long tổ chức Đại Pháp Hội Báo Ân Chuyên Tu Cúng Dường Chư Phật
và Lễ Cúng Dường Thiên Tăng nơi đức Phật Thành Đạo .
Nguyện cho Tất cả chúng sanh đồng kết duyên Pháp Lữ Đời Đời với Tam Bảo , Chánh Pháp của Đức Thế Tôn Trường Tồn tại Thế Gian .
Kính Thỉnh Đại Chúng và phật tử chùa Hưng Long cùng Đồng Tâm Đồng Nguyện cho Đại Pháp Hội Báo Ân Chuyên Tu tại Đất Phật trang nghiêm thanh tịnh .
Phật sự Cúng Thiên Tăng thành tựu ,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
••••••
• Đại chúng kết duyên 1250 Phần
• Mỗi Phần Cúng Dường 500 rupe ( 150.000 vnd )
• Quý Phật tử và gia đình tuỳ hỷ kết duyên 1,5,10… phần .
• Ngày 18/02 BTC tổng Kết Tài Khoản và Bỏ bì Cúng Dường tại Ấn Độ
Quý vị Kết duyên xin liên hệ :
Thầy Thích Nhuận Hiếu , Chùa Hưng Long , xã Tam Xuân 1 Huyện Núi Thành Quảng Nam
Hoặc chuyển về Tài Khoản :
Nguyễn Hoàng Minh
0651000610625
Vietcombank quảng Nam
Nội dung : Họ và Tên + Cung Duong Thien Tang