PHÁP ĐÀN CẦU AN – DƯỢC SƯ MẬT CHÚ T11/2023

Kỳ lạ thay – Gọi là Pháp đàn cầu an , vậy mà chẳng có tuyên sớ , không có đội sớ , cũng không đọc tên cầu an trong Pháp Đàn !
Năm tiếng tu tập liên tục, ngay giây phút Đại Chúng hướng về Phật với tâm chí thành tha thiết .
Ngay khi Tụng Kinh , khi Niệm Phật , khi Lạy Phật mà Tâm sanh hoan hỷ , Tâm an vui , Tâm Hạnh Phúc là An rồi đó !
Nghìn người hoà một nhịp
Nghìn người Tâm đồng Tâm
Phật có chứng không ?
“ Như người Uống nước , Tự có cảm nhận “
Nam Mô Dược Sư Quang Vương Phật