3 Ngày thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ

3 Ngày Buông xả Vạn Duyên
3 ngày Nhất tâm Niệm Phật
3 Ngày thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ
Quý phật tử dành bất cứ thời gian nào để cùng đến tu tập .
Thứ 6 , Thứ 7 và Chủ Nhật ( 15,16,17/5 âm lịch )