Phật sự lót đá dưới chân tượng Quan Âm Ngự Long

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát .

Nhớ những ngày khoá tu hàng tháng, Thầy trụ trì cùng đại chúng, đồng tâm đồng nguyện đảnh lễ danh hiệu Quan Âm Bồ Tát và Chí thành Niệm Phật tại Hưng Long tự .
Hôm nay ngày 19 tháng 11 Âm Lịch .

Phật sự lót đá dưới chân tượng Quan Âm Ngự Long được tiến hành , để có nơi trang nghiêm sạch sẽ cho Đại chúng Tết Nhâm Dần 2022 về chùa Hưng Long hành hương, chép kinh và Đảnh Lễ Nhất Bộ Nhất Bái quanh tượng Bồ Tát .
Từ phương xa , Chúng con kính nguyện cho phật sự của Chùa Hưng Long được hoàn thiện viên mãn , cầu nguyện cho Thầy trụ trì nhập thất thuận duyên , quý phật tử tinh tấn tu tập !

Nam Mô A Di Đà Phật
ĐĐ. Thích Tuệ Quang