ĐẠI LỄ ĐẠI BI PHÁP ÂM

Ngày 10/02/2023
Khởi đầu Bình An – Gieo Nhân Thiện
Đại chúng Đồng Tâm – Trì Đại Bi
Sám Hối Ba Nghiệp – Thân Khẩu Ý
Nguyện Trừ Ba Độc – Tham Sân Si
1000 phật tử về chùa tu tập đầu năm trong sự trang nghiêm thanh tịnh .
Đại chúng đồng nguyện hướng tâm về đức Quan Thế Âm Bồ Tát với tâm chí thành chí kính .
Thầy kính nguyện cho tất cả quý Phật tử , mỗi năm cây Bồ Đề trong quý vị ngày càng phát triển .
Rễ cây mọc sâu vào lòng đất, đó là lòng tin vào Nhân Quả càng sâu dày, lòng cung kính Tam Bảo càng vững chắc .
Thân cây ngày càng phát triển vươn lên , đó là hướng về ánh sáng của sự giác ngộ , giải thoát .
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát